Gemeenschappelijke MR

Indien er onder een schoolbestuur meer dan één school valt is het bestuur verplicht om de medezeggenschap op centraal niveau te regelen. Daarom is er binnen onze organisatie een GMR PO en een GMR VO.

 

Een aantal keren per jaar vergaderen de beide GMR’en met het College van Bestuur. In de GMR PO hebben ouders en personeelsleden zitting. Zij worden door de MR’en van de desbetreffende scholen afgevaardigd. In de GMR VO hebben naast ouders en personeelsleden ook nog leerlingen zitting.  

Organisatie 

De GMR PO en VO hebben ieder een eigen voorzitter en secretaris (het Dagelijks Bestuur). Deze kiezen de leden zelf uit hun midden. De beide GMR’en hebben een eigen Reglement en Statuut. Bekijk ook ons Medezeggenschapstatuut 2023 (pdf).

Ambtelijk secretaris: Golan Ephrati (g.ephrati@o2g2.nl)

Wat doen de leden van de GMR?

De leden van de GMR praten mee met het College van Bestuur over belangrijke zaken die voor de scholen spelen. Een aantal zaken moet formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden. Welke onderwerpen dit zijn is terug te lezen in de Wet medezeggenschap scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR een advies- of instemmingsrecht.