Speciaal onderwijs

Binnen onze scholen is er plaats voor iedere leerling. De wet op het Passend Onderwijs betekent in het kort dat reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken en dat scholen zorgplicht hebben. De school waar een leerling is ingeschreven moet zorgen voor een passende plek. Verder werken scholen samen met de gemeenten en de jeugdhulpverlening aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

 

Alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Daarnaast ligt vast welke extra ondersteuning er mogelijk is per school of locatie. Wat een school kan bieden aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsprofiel dat ouders kunnen opvragen. Bij de meeste scholen staat het profiel op de website. Verder zijn de profielen te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken.

Als het een school niet lukt om een leerling voldoende ondersteuning te bieden, moet de school een passende plek zoeken: een andere school of een school voor passend onderwijs. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school samen met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie staat op de website.

Op vier scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen wordt speciaal onderwijs gegeven.

Groninger Buitenschool
School voor speciaal basisonderwijs aan langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.

W.A. van Lieflandschool
De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO; 4 t/m 12 jaar) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO Dunk; 12 t/m 20 jaar)

Mytylschool
School voor kinderen en jongeren van vier tot maximaal twintig jaar die lichamelijk of meervoudig gehandicapt of langdurig ziek zijn.

SBO Bekenkampschool

School voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs op deze school is bedoeld voor kinderen die het op het reguliere basisonderwijs niet redden en daarom zijn aangewezen op speciale pedagogische en didactische hulp.