Speciaal en gespecialiseerd onderwijs

Wij bieden plek voor iedere leerling. De wet op het Passend Onderwijs betekent in het kort dat reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken en dat scholen zorgplicht hebben. De school waar een leerling is ingeschreven moet zorgen voor een passende plek. Verder werken scholen samen met de gemeenten en de jeugdhulpverlening aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.

 

Alle scholenbesturen van basisscholen en speciaal (basis)onderwijs in Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. Zo zorgen we er samen voor dat Groningen een compleet en passend aanbod biedt voor de leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben.
Alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Daarnaast ligt vast welke extra ondersteuning er mogelijk is per school of locatie. Wat een school kan bieden aan passend onderwijs staat in het ondersteuningsprofiel dat ouders kunnen opvragen. Bij de meeste scholen staat het profiel op de website. Het ondersteuningsplan vind je op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. De school krijgt jaarlijks middelen van het samenwerkingsverband als tegemoetkoming om de extra ondersteuning zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel mogelijk te maken.

 

Als het een school niet lukt om een leerling voldoende ondersteuning te bieden, moet de school een passende plek zoeken: een andere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school samen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband.

Op deze scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen geven we speciaal onderwijs en gespecialiseerd onderwijs:

W.A. van Lieflandschool en VSO Dunk

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor speciaal onderwijs (so; 4 t/m 12 jaar) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO Dunk; 12 t/m 20 jaar). 

Leerlingen die extra aandacht nodig hebben kunnen terecht bij De Talentklass of HBS Metis.

HBS Metis is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening in het basisonderwijs, opgezet voor dubbel bijzondere leerlingen tussen de 9 en 12 jaar met eventuele verlenging. Dat zijn leerlingen die hoogbegaafd zijn in combinatie met bijkomende leer- en/of gedragsbelemmeringen. Hierdoor kunnen ze vaak in het regulier onderwijs en Speciaal Onderwijs niet tot ontwikkeling komen.

De Talentklass is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen tussen de 6 en 13 jaar met (kenmerken van) autisme in combinatie met bijkomende ontwikkelingsbelemmeringen. Hierdoor kunnen ze in het regulier onderwijs en Speciaal Onderwijs niet tot ontwikkeling komen.

De Groninger Buitenschool en PJF Mytylschool

De Groninger Buitenschool geeft speciaal basisonderwijs aan langdurig zieke kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. De PJF Mytylschool biedt speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot maximaal 20 jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. De Groninger Buitenschool en Mytylschool werken inmiddels samen als één school en voegen hun organisatie steeds verder samen.

Speciaal Onderwijs Instituut 

Binnen Openbaar Onderwijs Groningen werken onze (v)so-scholen nauw samen. Dat doen wij binnen ons Speciaal Onderwijs Instituut (SOI). Ook onze school voor speciaal basisonderwijs SBO dr. Bekenkampschool neemt daarin deel. Deze school richt zich op kinderen die het op het reguliere basisonderwijs niet redden en daarom zijn aangewezen op speciale pedagogische en didactische hulp.