Groninger Opleidingsschool

Binnen de Groninger Opleidingsschool (GOS) werken de vo-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen samen met de lerarenopleidingen van NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen aan het opleiden en het professionaliseren van leraren. Dit samenwerkingsverband of partnerschap Samen Opleiden is er één van tientallen verspreid over het land. 

 

'Omdat we iedere leerling een betrokken, bekwame, lerende en reflecterende leraar gunnen.'

Voor wie is de Groninger Opleidingsschool? 

 • voor studenten van de drie noordelijke lerarenopleidingen die een praktijkstage moeten lopen in het voortgezet onderwijs (van een eerstejaars oriëntatiestage tot een vrijwel zelfstandige LIO-stage); 
 • voor vakcoaches, docentcoaches, beeldcoaches en schoolopleiders van de vo-scholen die opgeleid worden of die zich verder willen professionaliseren;  
 • voor starters op de aangesloten vo-scholen die na het afronden van hun studie startbekwaam zijn en via een zogenaamd inductieprogramma op de eigen school doorgroeien naar vakbekwaam. 

Wat zijn de uitgangspunten en kenmerken van de Groninger Opleidingsschool? 

 • de theorie en de praktijk samenbrengen; 
 • korte lijnen en elkaar ontmoeten (via overleg, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de vo-scholen onderling, de lerarenopleidingen en de studenten. Soms ook letterlijk via korte lijnen: scholen en instituten liggen grotendeels op fietsafstand van elkaar); 
 • stimuleren en uitdragen van een betrokken onderzoekend-nieuwsgierige houding; 
 • je baseren op en steeds weer zoeken naar effectieve principes van leren, lesgeven en opleiden; 
 • reflecteren op de relatie tussen jou als persoon, de bekwaamheidseisen, de theorie en de context; 
 • een focus op het leren van leerlingen (en dit leren zichtbaar maken); 
 • samen streven naar hoge kwaliteit. 

Deze uitgangspunten en kenmerken stimuleren we en dragen we uit in houding en gedrag. Het inhoudelijk profiel van een leraar die is opgeleid en zich verder ontwikkelt binnen de Groninger Opleidingsschool sluit aan bij het beroepsbeeld voor de leraar en de bijbehorende wettelijke bekwaamheidseisen.

Meer daarover en over onze visie, leeromgeving, organisatie en kwaliteitsbeleid is beschreven in het Opleidingsplan. Dit Opleidingsplan is verkrijgbaar via de programmamanager van de GOS (contactgegevens onderaan deze pagina).

Klik op de afbeelding om te vergroten.


Wie hebben een rol bij het Samen Opleiden? 

Onze vakcoaches en schoolopleiders vormen de spil in het Samen Opleiden. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de studenten. Samen met instituutsopleiders van de verschillende opleidingen geven zij vorm aan de praktijkervaring van de student. De uiteindelijke beoordeling ligt bij het instituut.  

De praktijkervaring bestaat uit het observeren en geven van (delen van) lessen, het ‘meedraaien’ in de school, het uitvoeren van praktijkopdrachten, reflectie en verdieping in netwerkbijeenkomsten en (meestal in de afstudeerfase) het doen van praktijkonderzoek.

Begeleiding en ontwikkeling van leraren stopt niet na het behalen van het diploma. Een startende leraar is weliswaar startbekwaam maar groeit onder goede begeleiding (een inductieprogamma met o.a. coaching, intervisie en verdere professionalisering via trainingen, cursussen en deelname aan leernetwerken) in de eerste jaren door naar vakbekwaam. Docent- en beeldcoaches, schoolopleiders en teamleiders van de verschillende scholen hebben een belangrijke rol in de inductie van beginnende leraren. 

Ook collega’s die al een tijdje werkzaam zijn als docent ontwikkelen en specialiseren zich verder. Binnen de GOS zien we dit als een samenhangend verhaal, daarom werken we binnen Openbaar Onderwijs Groningen inmiddels ook steeds meer samen met de afdelingen Personeelszaken (HR) en Onderwijs en Kwaliteit (O&K). 

De vier partners in de GOS zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De (dagelijkse) samenwerking tussen de scholen en instituten vindt plaats in een permanente werkgroep. Ook teamleiders en rectoren zijn betrokken, onder andere via deelwerkgroepen of in de stuurgroep.  

'Iedereen draagt eraan bij om de student en starter een zo goed mogelijke ervaring te geven in het ontdekken van de mogelijkheden van het prachtige beroep van leraar.'

Wat kun je van de Groninger Opleidingsschool verwachten? 

Wat kun je als student verwachten?

 • Goede begeleiding door een getrainde vakcoach. 
 • Een schoolopleider als aanspreekpunt en als (tweedelijns) begeleider. De schoolopleider is op de hoogte is van de opleidingseisen en heeft goede contacten binnen de school en met de instituutsopleiders. 
 • Intervisie en verdieping rondom pedagogische en vakdidactische vraagstukken in (leer-)netwerken onder begeleiding van een schoolopleider (voor diverse doelgroepen). 
 • Coaching op basis van camerabeelden voor leraren in opleiding (lio's). 
 • Themabijeenkomsten en sollicitatietraining (voor lio's). 
 • Begeleiding bij het afstudeeronderzoek, vaak een Lesson Study (voor NHL lio’s wekelijks op een vast moment).

Wat kun je als starter verwachten?

 • Een inductieprogramma op de eigen school, bestaande uit een mix van praktische en inhoudelijke begeleiding en coaching. 
 • Een bovenschools aanbod van themabijeenkomsten (in ontwikkeling). 

Wat kun je als vakcoach, schoolopleider of teamleider verwachten?

 • Professionalisering zoals coachmiddagen, coachcursussen, schoolopleiderstraining, vakdidactische verdieping en conferenties met alle noordelijke opleidingsscholen rondom thema's binnen het Samen Opleiden. 
 • Samenwerking en advies binnen werkgroepen zoals rondom kwaliteit, inductie en leeromgeving. 

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met de programmamanager van de Groninger Opleidingsschool:

Nynke Kloppenburg, programmamanager GOS
Telefoonnummer: 06-33010526
E-mailadres: n.kloppenburg@o2g2.nl

Websites partners

Alle partners zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep van de Groninger Opleidingsschool.

 

Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Landelijk platform met onder andere het kwaliteitskader, contactgegevens van andere opleidingsscholen en ondersteuning.