Openbaar onderwijs

Bij het openbaar onderwijs is iedereen welkom, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. In de huidige samenleving vormen onze scholen een baken in tijden die almaar veranderen. Wij staan middenin die samenleving en zijn toegankelijk en aantrekkelijk voor elke leerling.

 

Openbaar Onderwijs Groningen vindt het belangrijk om structureel bij te dragen aan die samenleving. We kijken daarbij kritisch naar onszelf en we stimuleren onze leerlingen om die zelfreflectie ook te ontwikkelen. Voorop staat dat leerlingen leren om verschillen in sociale, culturele, etnische of levensbeschouwelijke achtergronden van anderen te erkennen, waarderen en respecteren. We leren leerlingen om elkaar aan te spreken en dat ook van elkaar te accepteren. Democratisch burgerschap houdt in dat we met leerlingen de dialoog hierover aangaan.

Breed onderwijsaanbod

Door onze omvang kunnen wij een aantrekkelijk en evenwichtig onderwijsaanbod verzorgen in de gemeente Groningen en de directe omgeving. Onze scholen vullen dat aanbod op hun eigen manier in en houden daarbij rekening met de vraag uit de directe omgeving. Juist door het brede scala aan onderwijstypes en scholen bieden we ouders en leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor de school die het beste bij de leerling past.

Lerende omgeving

Om structureel en kwalitatief bij te dragen aan de samenleving is Openbaar Onderwijs Groningen steeds op zoek naar samenwerkingspartners. Samen maken we het onderwijs beter. We staan in contact met het bedrijfsleven, andere schoolorganisaties en maatschappelijk partners en betrekken hen bij onze beleidsvorming en kwaliteitsborging. We betrekken zoveel mogelijk bij het reilen en zeilen op de scholen. Met gemeentes en zorgorganisaties willen we de leersituatie van leerlingen in achterstandssituaties verbeteren. Verder werken we nauw samen met collega-instellingen, vooropleidingen en vervolgopleidingen om de overdracht van en naar onze scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit geldt voor zowel voor de overgang van de voorschoolse educatie en de kinderopvang naar het primair onderwijs, als voor de overstap van het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen in het mbo, hbo en wo.

Onderlinge samenwerking

Het voordeel van een grote organisatie als Openbaar Onderwijs Groningen is dat de aangesloten scholen kunnen profiteren van de schaalgrootte en van elkaars kennis en ervaring. Zo werken we als overkoepelende organisatie met de plaatselijke voorschoolse educatie en de kinderopvang. Daardoor slagen we erin om de overdracht tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Ook voor het Passend Onderwijs is de onderlinge samenwerking onontbeerlijk. Verder organiseren we grensoverschrijdende themabijeenkomsten en bieden we mogelijkheden voor de professionalisering binnen het hele werkveld.