Klachtenregeling

Bent u het niet eens met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Openbaar Onderwijs Groningen, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. 

 

Openbaar Onderwijs Groningen heeft één regeling voor de behandeling van klachten voor al haar scholen. Deze regeling treft u hieronder aan. Is er sprake van een klacht voor een school en u komt er samen niet uit, dan kan op basis van de regeling een klacht worden ingediend Openbaar Onderwijs Groningen. 

Twee klachtenroutes

Er zijn twee klachtenroutes te onderscheiden.  De interne klachtenprocedure en de externe klachtenprocedure. Voor dit laatste is Openbaar Onderwijs Groningen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl). Voor de interne klachtenprocedure kunnen klachten bij  het College van Bestuur worden ingediend. De afhandeling van de klachten is door het College van Bestuur neergelegd bij de bestuurssecretaris.

Een persoon die een klacht heeft kan zelf kiezen waar hij/zij de klacht wil indienen. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO) adviseert vaak dezelfde routing als het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen wanneer het gaat over het indienen van een klacht. Bij voorkeur wordt eerst de interne procedure gevolgd, waarna (indien nodig) de externe procedure plaatsvindt. Dit betekent echter niet dat wanneer een klacht eerst intern wordt getoetst, het daarna niet meer door mag gaan naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO). Beide routes kunnen doorlopen worden.

Contactgegevens

  • Intern: U kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen aan het College van Bestuur via klachten@o2g2.nl.
  • Extern: Een klacht bij het LKO kan per brief, per e-mail en via een in te vullen klachtenformulier worden ingediend. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl, onder klachten, 'Hoe dien ik een klacht in?' is het formulier en overige informatie na te lezen.

Klachtenregeling

In de klachtenregelingen leest u precies na welke regels we hanteren voor klachten: