Bezwaar en beroep over de aanmelding of toelating

Heeft u van Openbaar Onderwijs Groningen een besluit ontvangen omtrent de aanmelding dan wel toelating van uw kind en bent u het met dit besluit oneens? In dat geval is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het genomen besluit.

 

Wat staat er in het bezwaarschrift?
Als organisatie hebben wij ons in dergelijke procedures aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te houden. Dit houdt in dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval vermeldt:

  1. uw naam en adres;
  2. de datum waarop u uw bezwaar indient;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Indien u uw naam niet vermeld hebt, kan het bezwaar niet in behandeling worden genomen. Bij voorkeur wordt vanuit Openbaar Onderwijs Groningen echter contact met u gezocht indien een of meerdere gegevens ontbreken, waarna het bezwaar alsnog in behandeling kan worden genomen.

Hoe lang heb ik om bezwaar te maken?
De wettelijke bezwaartermijn bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bij u bekend is gemaakt.

Waar dien ik het bezwaarschrift in?
U kunt uw bezwaarschrift mailen naar klachten@o2g2.nl, of per post opsturen naar:

Openbaar Onderwijs Groningen
t.a.v. het College van Bestuur
Postbus 744
9700 AS Groningen

o.v.v. bezwaar loting 

Wat gebeurt er nadat ik het bezwaar heb ingediend?
Hoewel het betreffende besluit door de schoolleiding genomen is, wordt het bezwaar behandeld door het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Zodra uw bezwaarschrift ontvangen is op bovengenoemd e-mailadres, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Het bestuur reageert binnen een termijn van zes weken. Let wel: deze termijn begint te lopen nadat de eerdergenoemde bezwaartermijn van zes weken is verstreken.

Het College van Bestuur doet vervolgens uitspraak naar aanleiding van uw bezwaar. Indien u het met deze uitspraak niet eens bent, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Ook dan geldt een termijn van zes weken. In de beslissing op het bezwaar kunt u lezen voor welke datum en bij welke instantie u beroep kunt instellen.