Openbaar Onderwijs Groningen voornemens Harens Lyceum, locatie Zuidlaren af te bouwen

Openbaar Onderwijs Groningen heeft het voornemen om de locatie Zuidlaren van het Harens Lyceum af te bouwen. Het voorgenomen besluit houdt in dat schooljaar 2019- 2020 het laatste jaar is dat leerlingen nog les krijgen op de locatie. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor het 1e leerjaar worden naar een andere school begeleid.

 

Voornaamste reden van het voorgenomen besluit is de sterke daling van leerlingaantallen waardoor de school niet meer levensvatbaar is en de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan.

De locatie Zuidlaren heeft al een aantal jaren te maken met dalende leerlingaantallen, onder andere doordat zich jaarlijks minder nieuwe leerlingen aanmelden. Oorzaken zijn o.a. krimp en de uitstraling  van het gebouw. Daarnaast kiezen havo en atheneum leerlingen er steeds vaker voor om rechtstreeks naar het Harens Lyceum, locatie Kerklaan Haren te gaan.

Halvering in 4 jaar tijd

In vier jaar tijd is het leerlingaantal gedaald van 464 (2014) naar 211 (2018) leerlingen. In schooljaar 2015 – 2016 waren er nog 133 nieuwe leerlingen, in schooljaar 2018 – 2019 waren dit er 25.

Ook voor schooljaar 2019 – 2020 moeten we helaas constateren dat deze negatieve trend zich voortzet. Er hebben zich slechts 20 nieuwe leerlingen aangemeld. De teruglopende leerlingaantallen en de beperkte instroom vormen voor de schoolleiding en het College van Bestuur al langere tijd een grote zorg. Het aantal nieuwe aanmeldingen is nu echter zo laag dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Ons inziens is dat een onwenselijke situatie voor de leerlingen, omdat zij goed onderwijs verdienen. 

Alhoewel de gemeente Tynaarlo bereid is om een forse investering te doen in de gebouwen van de school zal ook met deze investering de locatie Zuidlaren met de lage leerlingenaantallen verliesgevend blijven. Dit is van negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Wij realiseren ons dat dit voorgenomen besluit enorme impact heeft op medewerkers en ouders van de school. Deze week worden medewerkers, leerlingen en ouders op de hoogte gesteld. Per leerjaar en per onderwijssoort vinden er gesprekken plaats met ouders om de mogelijke gevolgen voor de leerlingen te bespreken.

De leerlingen waarvoor dit voorgenomen besluit gevolgen heeft zullen we intensief begeleiden. Het gaat dan om maatwerk per leerjaar, onderwijssoort en leerling.

Aangezien de medezeggenschapsraad van de school adviesrecht heeft over het voorgenomen besluit is het nog geen definitief besluit.