Standpunt staking 15 maart

De Algemene Onderwijsbond (AOB) heeft voor 15 maart opgeroepen tot een landelijke staking voor alle onderwijssectoren.

 

Steun voor doelstellingen van de staking

Openbaar Onderwijs Groningen steunt het streven van de AOB om politiek meer aandacht te vragen voor het onderwijs. Terugdringen van werkdruk, meer aandacht voor het individuele kind, meer ontwikkeltijd en een verdere verbetering van de arbeidsmarktpositie van de medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs, achten wij van groot belang.

Er zijn daartoe in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. Wij hebben daarbij het samenwerkingsverband van bonden en werkgevers- en werknemersorganisaties gevolgd en acties ondersteund. Een krachtige coalitie die ook zeker resultaat heeft geboekt. De resultaten van de afspraken in het basisonderwijs waarin met de minister een oplopende reeks is afgesproken waarin de basisscholen ieder jaar meer geld krijgen, zijn reeds nu merkbaar op onze scholen.

Geen brede coalitie

Wij hechten eraan dat als naar de politiek een signaal wordt afgegeven dat dat vanuit een krachtige en brede coalitie wordt gedaan.  Dat is nu niet het geval. De VO-raad geeft het advies om tijdens de staking niet mee te doen, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt een staking te prematuur en het CNV doet ook niet mee aan de staking. De PO-raad laat het aan de individuele onderwijsbesturen overlaat. Ook is er rondvraag gedaan bij vergelijkbare besturen in Groningen-stad in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Uit deze rondvraag blijkt dat genoemde besturen tijdens de staking stakers niet doorbetalen.

Niet doorbetalen van salaris van stakende werknemers

Het ontbreken van een brede coalitie is voor Openbaar Onderwijs Groningen een belangrijk gegeven in de afweging van de belangen van de leerlingen, de ouders en eventuele stakers. Vandaar dat wij ten aanzien van de staking van 15 maart hebben besloten om tijdens de staking de stakers niet door te betalen.

Geld naar nader overeen te komen doel

Uiteraard wordt het geld dat wij bij de stakende werknemers inhouden aan een nader overeen te komen doel besteed. We treden daartoe in overleg met onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. (GMR’en).

Inventarisatie aantal stakers

Aangezien het om een individueel stakingsrecht gaat vragen we alle werknemers die willen staken om dit voor 7 maart kenbaar te maken op hun school. Op deze manier kunnen we ouders en leerlingen tijdig informeren over de situatie op hun school.