Rebound

Rebound probeert uitval van leerlingen die door gedragsproblemen uit het regulier voortgezet onderwijs dreigen te vallen te voorkomen. Tijdens de Rebound opvang volgen deze leerlingen onderwijs verzorgd door de plaatsende school met begeleiding van Rebounddocenten, ze krijgen gedragstrainingen en worden individueel gecoacht. Dit alles in nauwe samenwerking met de ketenpartners.

 

Het Reboundprogramma is toegespitst op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Gemiddeld verblijven leerlingen bijna vier maanden bij Rebound in een groep met maximaal tien tot twaalf andere leerlingen.

Rebound VO traject en Rebound MBO traject

Bij Rebound VO werken we met vier groepen van maximaal 12 leerlingen per groep. We streven ernaar om de leerling na drie maanden – gefaseerd – terug te laten keren op de oude school.
Bij het MBO traject is sprake van een groep met maximaal 14 leerlingen. Ook hier geldt dat we de leerling binnen 13 weken gefaseerd weer terug willen laten keren naar hun oude of nieuwe opleiding. Bij beide trajecten gaat het erom dat de leerling en de oude school langzaam kunnen wennen aan elkaar.

Reboundprogramma

Het programma bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

Onderwijs:
De leerling krijgt onderwijs op maat, waarbij de school – waar de leerling les kreeg – de werkschema’s, lesmateriaal etc. levert, zodat de leerling op schema blijft of achterstanden inhaalt. De leerlingen krijgen vaak in kleine groepen les met individuele instructies. Naast het ‘normale’ onderwijsprogramma is er ook aandacht voor projectonderwijs. Themagericht wordt gewerkt aan algemene schoolse vaardigheden en ontwikkelthema’s die betrekking op schoolse of persoonlijke en maatschappelijk relevante vaardigheden. Daarnaast is sport een vast onderdeel in het programma. We willen leerlingen hiermee enthousiasmeren en op ideeën brengen voor vrijetijdsbestedingen. Tot slot kunnen de leerlingen zich maatschappelijk oriënteren middels snuffelstages.

Groepsprogramma’s gericht op gedrag:
Om de vaardigheden van leerlingen te vergroten gaat er veel aandacht uit naar het gedrags- en vaardigheidsprogramma. Leerlingen volgen deze programma’s individueel en in groepsverband. Het doel is om de kans op succes van vervolgtrajecten, op school en daarbuiten, te vergroten.

Rebound werkt met het programma TOPs! Leerlingen leren hiermee van elkaar; in positief gedrag en met het helpen van elkaar. Ze moeten uiteindelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en handelen. Er wordt geprobeerd een positief leer-en werkklimaat te creëren zodat de leerlingen respect voor elkaar hebben en positief gedrag laten zien.

Leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen ook weerbaarheidstraining of agressie regulatie trainingen volgen. We leren hen tijdens de trainingen beter met hun emoties om te gaan of daar voor uit te komen. Het kan gaan om het verminderen van boosheid tot opkomen voor jezelf.

Individuele begeleiding:
leerlingen krijgen door het hele programma heen individuele ondersteuning, maar met name tijdens de mentorgesprekken. Om de leerlingen actief met hun doelen aan de slag te laten gaan werken we met het Vaardighedenmodel Rebound Groningen. De leerlingen krijgen hiermee inzicht in hun eigen probleemsituaties en kunnen de nieuw opgedane kennis direct bij ons toepassen en op de vervolgschool.

Aanmeldingsprocedure

Voor het aanmelden van een leerling wordt onderscheid gemaakt tussen Rebound VO en Rebound MBO.

Rebound VO Leerlingen worden aangemeld door de zorgcoördinator of een leerplichtambtenaar. Deze formuleert ook de centrale problematiek en de hulpvraag. Met toestemming van de ouder(s) wordt inzicht gegeven in de problematiek van de leerling en/ omgeving. Vervolgens hebben ouders/verzorgers een intakegesprek met een van de orthopedagogen van Rebound (eventueel samen met een jeugdzorgcoach van Elker). Na het intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toelating.

MBO-leerlingen worden aangemeld door de tweedelijnsbegeleider/orthopedagoog van de betreffende school in samenwerking met de mentor van de leerling. Met toestemming van de leerling en ouders (indien leerling nog geen 18 jaar is) wordt bij de aanmelding meer informatie gegeven over de problematiek. De indicatiecommissie van de plusvoorzieningen bepaalt op basis van deze informatie voor welk traject de leerling in aanmerking komt. Als deze commissie positief beslist over een Rebound-plaatsing vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Rebound MBO, de leerling en bij voorkeur met zijn ouders/verzorgers (en andere hulpverleningsinstanties als daar sprake van is). Na het intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toelating.
Plaatsing

Zo snel mogelijk – streven is binnen 2 weken - nadat de leerling is gestart wordt er een werkplan gemaakt. Aan het eind van het traject wordt het werkplan geëvalueerd en volgt een (gefaseerde) (terug)schakeling.

Eén jongere, één plan is ons motto
Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat de leerling en ouders een toestemmingsverklaring tekenen voor het uitwisselen van informatie tussen de verschillende instanties die werken met de leerling. Op deze manier zijn alle instanties in staat om snel belangrijke informatie over de leerling te verkrijgen om zodoende bestaande plannen te integreren.

De informatie wordt binnen Rebound vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder de toestemming van ouders en jongere aan derden worden verstrekt.

Samenwerkingsverbanden
Rebound stad Groningen is een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. In dit samenwerkingsverband zijn alle besturen van scholen voor V(S)O in de stad Groningen vertegenwoordigd. Meer informatie over het samenwerkingsverband, procedures en contactgegevens is te vinden via: www.passendonderwijsgroningen.nl

Op de website van Rebound staat nog meer aanvullende informatie over programma’s, plaatsing en ketenpartners.