Curriculum.nu

Vandaag, dinsdag 7 mei, is het dan eindelijk zover. De ontwikkelteams van Curriculum.nu presenteren voor de laatste feedbackronde de voorstellen voor de herziening van kerndoelen en eindtermen voor het funderend onderwijs: de basisscholen, speciaal onderwijs en de scholen voor het voortgezet onderwijs.

 

De voorstellen zijn vandaag gepubliceerd en open voor feedback. Een ieder wordt uitgenodigd om te reageren: https://curriculum.nu/feedback/
Namens Openbaar Onderwijs Groningen doen verschillende mensen mee in de Ontwikkelteams: Jacob Boetjer (Sport en Bewegen), Hiltje Rookmaker (Sport en Bewegen), Marit Tuik (Nederlands) en Koen Buiter (Digitale geletterdheid). Daarnaast hebben we ook nog een aantal ontwikkelscholen die feedback geven en meedenken: De Vuurtoren, Montessori Lyceum (Kunst & Cultuur) de Swoaistee (Burgerschap), Praedinius Gymnasium (Rekenen en Wiskunde) en de Groninger Buitenschool (Digitale Geletterdheid).

Waar gaat het ook al weer over?

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, waarbij leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs zélf aan zet zijn. Zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan. Ze maken scherpe keuzes in het onderwijsprogramma, waarmee ze meer ruimte creëren voor eigen invulling van leraren en minder overladenheid. De ontwikkelteams werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven. Zij verkennen of de gestelde ambities relevant zijn voor de onderwijspraktijk.

Marco ten Hoff (leraar wiskunde uit het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde): “De landelijke kerndoelen zijn inmiddels meer dan twaalf jaar oud. Ze zijn toen voor het primair en voortgezet onderwijs los van elkaar ontwikkeld. Er is her en der wel wat aangepast, maar nooit in zijn geheel. Het is uniek dat leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs dit nu voor het eerst doen. We willen ervoor zorgen dat leerlingen goed voorbereid naar het vervolgonderwijs kunnen gaan.”

Uitgangspunten

Curriculum.nu kan in een aantal uitgangspunten worden samengevat:

• Kerncurriculum opgesteld door leraren en schoolleiders

• Meer samenhang tussen de verschillende leergebieden

• Doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs

• Terugdringen overladenheid van het onderwijsprogramma

Brede consultatie

Leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders, vakverenigingen, lerarenopleidingen en wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben allemaal meegedacht en feedback gegeven op de voorstellen. De ontwikkelteams zijn begeleid door curriculumexperts. De komende periode is er opnieuw mogelijkheid om te reageren op de voorstellen via www.curriculum.nu/feedback. Daarnaast vinden er verschillende consultatiebijeenkomsten plaats. Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstel in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

Doorlopende leerlijnen en samenhang

De ontwikkelteams hebben een stevige basis van kennis en vaardigheden per leergebied uitgewerkt. Daarnaast hebben de teams vier verbindende thema’s binnen hun leergebied verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze thema’s raken aan verschillende leergebieden en leerlingen kunnen ze vanuit de invalshoek van verschillende vakken en leergebieden bekijken.

Het voorstel legt de basis voor het kerncurriculum dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Hoe scholen deze inhoud aanbieden, in vakken of vakoverstijgend, is aan de scholen zelf.

Door de kennis en vaardigheden concreter te beschrijven wordt duidelijk wat de kern is. De ontwikkelteams hebben scherpe keuzes gemaakt waardoor scholen meer zicht krijgen op de ruimte die er is voor schooleigen invulling van het curriculum. De kennis en vaardigheden zijn uitgewerkt in een doorlopende leerlijn en geven leraren zo beter zicht op de opbouw van primair naar voortgezet onderwijs. De voorstellen helpen om de overgang voor leerlingen soepeler te maken. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn er aanbevelingen over hoe de grote opdrachten uitgewerkt kunnen worden voor de verschillende vakken in de bovenbouw.

Maar kijk vooral ook op de site van Curriculum.nu dan kan je zelf lezen wat de ontwikkelteams voor voorstellen doen om de kerndoelen en eindtermen te herzien. En wat nog belangrijker is dan kan je ook feedback geven: www.curriculum.nu.