Strategische koers - Een update; waar staan we nu?

Over onze strategische koers voor de komende vier jaar hebben we de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd. 

 

Met leerkrachten en docenten, met leerlingen, met ouders, met onze rectoren en directeuren, teamleiders, locatiedirecteuren en managers ondersteuning, met de collega’s van de ondersteuning op scholen en het ondersteuningsbureau, met onze high-potential-groep, met de Raad van Toezicht, met Intern Begeleiders en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR ‘en). Ook is er een digitale raadpleging onder alle collega’s geweest.

Maar we zijn er nog niet…
Binnenkort volgen nog gesprekken met beide GMR’en, de Raad van Toezicht en een externe stakeholdersgroep.

Tussenstand

Maar wat is de tussenstand nu? In het concept dat naar de GMR’en is gestuurd onderscheiden we verschillende strategische thema’s waar we de komende jaren aan willen werken.

Kansengelijkheid

De Inspectie zegt hierover: ‘Maar we zien ook ontwikkelingen die de kansen ongelijkheid verder kunnen verscherpen. Het onderwijs vertoont namelijk een toenemende sociale en economische segregatie. Vooral hoger opgeleide ouders scheiden zich af. Dat gebeurt via de schoolkeuze: door te kiezen voor scholen met specifieke onderwijsconcepten, scholen waar alleen leerlingen met een vergelijkbare achtergrond op zitten of voor privaat onderwijs.’

Openbaar Onderwijs Groningen beschouwt dat als een zorgelijke ontwikkeling. Naar onze mening zijn leerlingen er het meest bij gebaat als een school een ontmoetingsplaats is van leerlingen met uiteenlopende achtergronden, zoals we die in de samenleving kennen. Nog belangrijker vinden we dat wij iedere leerling de beste kans geven, ongeacht achtergrond of op welke school deze het onderwijs bij ons volgt.

Persoonsvorming

Persoonsvorming is naast kwalificatie en socialisatie een van de drie hoofddoelen van ons onderwijs. De Tweede Kamer heeft aangegeven bij de start van Curriculum.nu dat persoonsvorming nadrukkelijk de verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke scholen. Wij achten het, net als de Tweede Kamer, van groot belang dat de afzonderlijke scholen in de schoolplannen expliciteren hoe zij omgaan met persoonsvorming als basis voor het onderwijs. Hoe ze dat doen hangt af van de pedagogische en onderwijskundige visie van de school.

Naar een duurzame school (Duurzaamheid)

Het belang van een gezonde levensstijl en het belang van bewegen wordt breed maatschappelijk onderschreven. Vanuit de overheid wordt de stimulerende rol van het onderwijs onderkend. Zo is in de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school de volgende ambitie gesteld: ‘het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school’.

De basis voor de deelname aan de huidige en toekomstige bewegingscultuur wordt gelegd tijdens de kinderjaren. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen vragen wij onze scholen een visie te ontwikkelen op bewegingsonderwijs en zo de persoonlijke (fysieke) ontwikkeling (het leren kennen van eigen mogelijkheden, het bewust opzoeken van grenzen en het stimuleren van doorzettings-vermogen) vorm te geven.

Waar waren we al mee bezig en gaan we mee verder?


Actief leren

Onze scholen willen zich in de komende vier jaar verder profileren op actief leren. Niet alleen de afzonderlijke scholen, maar ook vanuit de doorlopende leerlijnen wordt het actief leren verder uitgewerkt.

Doorlopende leerlijnen

In 2019 biedt Curriculum.nu de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen en eindtermen aan de minister aan. Curriculum.nu kent een aantal ontwerpprincipes die Openbaar Onderwijs Groningen in de afgelopen jaren reeds heeft omarmd en uitgewerkt. Het gaat daarbij om doorlopende leerlijnen, samenhang vanuit het perspectief van de leerling en het terugdringen van overladenheid.We hebben al de nodige ervaring opgebouwd met het realiseren van doorlopende leerlijnen en het creëren van meer samenhang binnen die leergebieden. We zijn al bezig met doorlopende leerlijnen Engels, Digitale Geletterdheid, Kunst en Cultuur en binnenkort Burgerschap. We willen daar mee doorgaan en de leerlijnen waar dat nodig is verbreden en verrijken.

Ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC)

Een doorlopende ontwikkellijn in de wijk vanuit het voorschoolse en de buitenschoolse opvang naar het primair onderwijs (basisschool) is een bijzondere vorm van een doorlopende leerlijn. Als deze ontwikkellijn in een integraal kind centrum in de wijk wordt georganiseerd kunnen de mogelijkheden van de kinderopvang en die van onderwijs worden gecombineerd en gezamenlijk een extra meerwaarde creëren. Deze ontwikkellijn biedt met name mogelijkheden voor het gezamenlijk stimuleren van de persoonsvorming, de brede vaardigheden en de creativiteit van kinderen.

De ontwikkellijn biedt kinderen spelenderwijs datgene waar ze thuis misschien niet of minder toegang tot hebben of minder aan toe komen. Het gaat dan onder andere om de ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur, gezonde leefstijl (bewegen en voeding), digitale geletterdheid of het voorbereiden op het schoolse leren waar dat nog nodig is. Uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind. Deze leerlijn kan een substantiële bijdrage leveren aan het creëren van kansengelijkheid. Zeker als we als IKC meer en langer voor kinderen toegankelijk/open zijn.

Hoe gaan we dit doen?


Samenwerking en verbinden binnen Openbaar Onderwijs Groningen

Er is in de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met samenwerke binnen Openbaar Onderwijs Groningen, met daarbij verbinding als doel en kernwaarde. Ervaringen met doorlopende leerlijnen, waarbij PO-scholen en VO-scholen intensief samenwerkten. Ervaringen met leergemeenschappen van Kenniscafe’s, Intern Begeleiders, preventiemedewerkers, high potentials enz. Deze samenwerkingen willen we voortzetten en waar wenselijk uitbreiden met andere leergemeenschappen. Doel is telkens kennis, ervaring, creativiteit en enthousiasme bij elkaar te brengen om zo gezamenlijk meer mogelijk te maken. We evalueren continu om na te gaan hoe we nog meer van elkaar en met elkaar kunnen leren.

Het bestuur voert oriëntatiegesprekken met de managementteams van de scholen om te bespreken waar de mogelijkheden en ambities liggen. Daarna gaan de scholen de doelen en ambities binnen hun teams en met ouders en leerlingen (VO) bespreken. Vervolgens volgt er een tweede gesprek met het bestuur waarin afspraken, betrokkenheid, ambities en doelen worden afgesproken.

Samenwerking met partners

Naast deze interne samenwerking, willen we ook de samenwerking intensiveren met onze partners in de gemeente Groningen. Met het onderwijs, maar ook in de wijk en andere stakeholders.